Het is de bedoeling dat al onze gasten op een optimale en gezellige wijze gebruik maken van alle beschikbare faciliteiten. Om dit te realiseren hebben wij een aantal huis- en gedragsregels. In deze regels zijn bepalingen opgenomen die al onze gasten dienen na te leven. Iemand die zich niet aan de voorwaarden houdt, kan worden verwijderd uit het zwembad.

Algemene regels:

  • In verband met de veiligheid dienen kinderen zonder zwemdiploma zwemvleugeltjes/een zwemvest te dragen. Zij mogen alleen onder begeleiding gebruik maken van het recreatiebad of peuterbad.
  • Volg de voorschriften bij het gebruik van de speelattributen of glijbaan.
  • Gebruikmaken van eigen opblaasbaar spelmateriaal is uitsluitend toegestaan (met instemming van zwembadmedewerkers) in het recreatiebad.
  • Voetballen is alleen toegestaan op het aangegeven terreingedeelte.
  • Bij diefstal of bedreiging wordt altijd de politie ingeschakeld.
  • Gewenste en/of ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
  • Verbaal of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
  • Schade toegebracht aan goederen en/of personen zal worden verhaald op de veroorzaker.
  • Instructie van het zwembad personeel dienen ten aller tijde te worden opgevolgd.
  • De directie van het zwembad is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade van eigendommen en/of lichamelijk letsel op het terrein. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij betreden van de accommodatie geeft de bezoeker aan zich te houden aan de bovenstaande huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt de politie ingeschakeld.

Als een bezoeker een opgelegd toegangsverbod overtreedt, zal de manager of diens vervanger de bezoeker sommeren om het zwembad te verlaten. Als de bezoeker hier geen gevolg aan geeft, wordt de politie ingeschakeld en wordt er proces-verbaal opgemaakt wegens huisvredebreuk.

Invalide toegankelijk

Cameratoezicht

Kluisjes aanwezig

Zwemkleding verplicht

Huisdieren verboden

Verboden te duwen

Verboden te duiken in ondiep water

Verboden te roken

Glaswerk/alcohol verboden

Drugs verboden

Deel ons op Social Media